مدیریت فرهنگی در هیئات مذهبی
62 بازدید
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هیئت ها و جلسات مذهبی قران ، دعا و عزاداری ، از محیط های فرهنگی است که در آن فرصت های فراوانی جهت نشر معارف دینی ، شاهد هستیم . ـ حضور آگاهانه ، فعال و سرشار از احساسات و انگیز ه های درونی و مذهبی . ـ فعالیت هدفدار جمعی . ـ نیت خیر خواهانه و خداپسندانه . ـ تلاش خالصانه و بدون توقع اجر و مزد . ـ محوریت ایمان و اعتقاد به خداوند متعال و تعالیم اسلامی بعنوان عامل گردآوری آنان که فراتر از هر نوع نفع( اعم از شخصی ، گروهی و۰۰۰ ) است و به اتحاد و انسجام آنان ، کمک می کند . ـ ارتباط عمیق و ریشه دار با دین و مبلغان و عالمان دینی . و۰۰۰ که این همه اگر با برنامه ریزی و جهت دهی صحیح ، همراه شود ، قطعاً برکات و ثمرات بیشتری را از این جلسات خواهیم دید و آنچه تاکنون از این محیط ها ، بدست آمده تنها بخشی از دستاوردهای آن است که اگر مورد توجه قرار می گرفت بیش ازاین بروز و ظهور می یافت . روش های ایجاد فرصت های جدید :