تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1386 
فقه و حقوق 
دانشگاه ازاد مشهد 
0.00 
خارج